RUKOVODSTVO VIJEĆA UČENIKA JU GIMANZIJE „BIHAĆ“

Kenan Kečanović, predsjednik, kenankecanovic99@gmail.com , kontakt tel.: 060-35-01-966

Adna Sušić, potpredsjednik

Belmin Fajić, zapisničar

PREDSTAVNICI VIJEĆA UČENIKA JU GIMNAZIJE „BIHAĆ“ 

Ia- Meliha Bajrić, Amina Šehić

Ib-Diana Hodžić, Lejla Ćehić, Ina Dizdarević

Ic-Tarik Bakrač, Almaida Midžić

Id- Erna Alibegović, Nejra Hadžić, Tarik Midžić

IIa- Elma Keserović, Dina Pljakić, Lejla Bećiraj

IIb-Merisa Nesimović, Sara Kozlica, Erna Štrkljević

IIc-Lejla Poprženović, Iva Franjić

IId-Medina Imšir, Melisa nasufović

IIIa-Ema Kulenović, Anda Šabanac, Tarik Medić

IIIb-Samra Behić, Muhamed Ćehić, Adis Mulić

IIIc-Ines Bezdrob, Emil Pečenković, Alma Hodžić

IIId-Neila Ružnić, Ena Kartal, Edina Okanović

IIIe- Sara Buljubašić, Amina Seferagić

IVa- Belmin Fajić, Dino Džinić

IVb- Sanajla Kazaz, Selma Alivuk

IVc-Adna Sušić, Lamija Čavkić

IVd-Džana Dervišić, Amila Rekanović, Dino Muharemagić

IVe-Kenan Kečanović, Jasmina Fajković

Facebook stranica vijeća: https://www.facebook.com/vugimbi/

e-mail vijeća: vugimbi@gmail.com