Vijeće roditelja srednje škole bira se svake školske godine, a čini ga po jedan roditelj iz svakog odjeljenja škole.  Vijeće roditelja škole bira predsjednika i zamjenika predsjednika većinom glasova, a prvu sjednicu vijeća saziva direktor škole.

Način rada Vijeća roditelja regulira se poslovnikom koji donosi vijeće roditelja uz saglasnost direktora. Predsjednik Vijeća roditelja ili član kojeg on odredi može prisustvovati sjednicama stručnih organa na kojima se raspravlja o pitanjima značajnim za učenike i roditelje, bez prava na odlučivanje. 

Vijeće roditelja učestvuje u kreiranju i predlaganju rješenja za pitanja koja su u vezi sa:

·         unapređivanjem uvjeta rada škole i odgojnoobrazovnog procesa

·         povezivanjem škole s ostalim institucijama u nastavnim i vannastavnim aktivnostima

·         biranjem predstavnika roditelja u školski odbor od prijavljenih kandidata/kinja

·         učešćem u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju obrazovni i odgojni rad u školi, posebno s ciljem praćenja i preveniranja maloljetničke delinkvencije

·         razvijanjem komunikacija i odnosa između učenika, nastavnika i roditelja

·         drugim poslovima utvrđenim pravilima škole i drugim relevantnim aktima.

 

Članovi Vijeća roditelja JU Gimnazije „Bihać“ navedeni su u sljedećoj tabeli.

Razred/ Odjeljenje Prezime i ime izabranog roditelja
Ia Šehić Mirsad-predsjednik
Ib Cimirotić Sabina
Ic Špehar Sandra
Id Piralić Aida
IIa Keserović Fikret
IIb Suljanović Adnan
IIc Jusufhodžić Aida
IId Alagić Mersiha
IIIa Vinčar Aleksandra
IIIb Živko Suzana
IIIc Jušić Asmir
IIId Hamzić Elvedin
IIIe Koričić Fatime
IVa Fajić Šaćir
IVb Cazinkić Samir
IVc Kliko Fata
IVd Kurjaković Alma
IVe Pašić Silvana