Školski odbor je organ upravljanja. Školski odbor imenuje se i razrješava u skladu sa Zakonom o ministarskim i drugim vladinim imenovanjima Federacije BiH. Školski odbor odgovoran je za utvrđivanje i provođenje politike škole, generalno rukovođenje radom škole i efikasno korištenje kadrovskih i materijalnih resursa, a naročito:
a) donosi godišnji program rada škole
b) odlučuje o poslovanju škole
c) usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju
d) raspisuje konkurs-oglas za direktora/direktoricu, nastavnike/ce i ostalo osoblje i vrši njihov izbor
e) usvaja pravila škole
f) odlučuje o žalbama roditelja na izrečene disciplinske mjere
g) odlučuje o prigovorima radnika
h) odlučuje o prestanku prava nastavnika/ca, stručnih suradnika/ca i suradnika/ca
i) odgovara osnivaču za rezultate rada
j) usvaja izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada škole
k) razmatra plan upis učenika/ica
l) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima škole

Članovi/članice školskog odbora biraju se iz reda osoblja škole, osnivača škole, lokalne zajednice i
roditelja. Školski odbor ima 5 članova/članica. Jedan/na član/ članica imenuje se iz reda osnivaèa, dva/dvije iz reda osoblja škole, jedan/na iz reda roditelja i jedan/na iz lokalne zajednice. Školski odbor JU Gimnazija ˝Bihać˝ čine:

Cazinkić Samir
predsjednik
Iz reda roditelja
Šušnjar Nihad
Član
Iz reda osnivača
Harbaš Biljana
Član
Iz reda osoblja škole
Muminović Semira
Član
Iz reda osoblja škole
Alijagić Adnan
Član
Iz lokalne zajednice