Poziv turističkim agencijama za dostavljanje ponuda za ekskurziju

0
817

U pozivu su navedena dva prijedloga za izvođenje ekskurzije učenika drugog razreda. Molimo zainteresirane agencije da u svojim prijavama posebno navedu cijene aranžmana jedne i druge ponude, a ponuda koja bude povoljnija bit će određena kao konačna:

1.) PRVA PONUDA

J.U. Gimnazija ”Bihać” u Bihaću

Djelovodni broj: 373/18.

Bihać, 16.5. 2018. g.

 

Na osnovu Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi (”Službeni glasnik USK-a”, broj: 21/13) i Odluke Nastavničkog vijeća J.U. Gimnazije ”Bihać” /Godišnjeg programa rada Škole za školsku 2017/18. godinu u Bihaću održane 16. novembra 2017.godine o sadržini dokumentacije i provođenju procedura za prikupljanje ponuda za trodnevnu ekskurziju u Maribor, Beč, Postojnu i Trst u vremenu od 08. do 10. juna 2018. g., upućujemo:

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE EKSKURZIJE NA RELACIJI:

BIHAĆ-TRAKOŠĆAN-MARIBOR-BEČ-POSTOJNA-TRST-BIHAĆ(prijevozničke usluge bez usluga smještaja i vodiča)

Predmet javnog poziva:

Predmet javnog poziva je prikupljanje najpovoljnijih ponuda za organizovanje ekskurzije koja podrazumijeva sljedeće:

Trodnevna ekskurzija na relaciji Bihać-Trakošćan-Maribor-Beč-Postojna-Trst-Bihać, u vremenu od 08. do 10. juna 2018. g. (mogućnost izmjene datuma je minimalna, no ukoliko do toga dođe, bit ćete na vrijeme obaviješteni). U sklopu ekskurzije predviđeno je sljedeće:

 1. dan: polazak iz Bihaća u ranim jutarnjim satima, razgledanje dvorca Trakošćan (dvosatno); nastavak putovanja prema Mariboru i smještaj u Đački dom Prometne škole; razgled grada uz pratnju vodiča, slobodno vrijeme i noćenje
 2. dan: izlet u Beč i panoramski razgled grada (iz autobusa uz pratnju dogovorenog vodiča); odlazak u centar grada i posjeta gradskim znamenitostima (bez ulaska u objekte); razgled Mocartove kuće (uz pratnju dogovorenog vodiča – obavezan izlet); posjeta parku Prater; u poslijepodnevnim satima povatak u Maribor i noćenje
 3. dan: izlet u Postojnu i obilazak Jame (individualan izbor); izlet u Trst i obilazak centra grada (bez vodiča); eventualna posjeta šoping centru; u poslijepodnevnim satima povratak u Bihać.

Ekskurzija je namijenjena učenicima drugog razreda, a očekivani broj učenika je 50-60, uz pratnju 4 nastavnika.

 

 1. Pravo učešća:

Pravo učešća imaju sve licencirane turističke agencije smještene na teritoriji BiH.

 

 1. Sadržaj ponude:

Ponuda mora sadržavati:

 1. a) Naziv i adresu ponuđača,
 2. b) Kopiju Rješenja iz sudskog registra,
 3. c) Kopiju ID poreznog obveznika,
 4. d) Dokaz o plaćenim porezima (uvjerenje nadležne poreske uprave, ne starije od 60 dana),
 5. e) Referenc-listu ponuđača, sa stvarnim brojem uposlenika,
 6. f) Uvjerenje ”UTA-BIH” (Udruženja turističkih agencija BiH) da je izabrana turistička agencija verificirana za organizaciju školskih ekskurzija,
 7. g) Tačnu cijenu prijevoza po učeniku
 8. h) Ovjerenu izjavu o spremnosti osiguranja adekvatne police obaveznog međunarodnog putničkog zdravstvenog osiguranja za učesnike ekskurzije (policu osiguranja dostavlja izabrana agencija najkasnije 24 sata prije izvođenja ekskurzije),
 9. i) Validan ugovor o poslovnoj saradnji i angažovanju autobusa, kao i kopija dozvole za međunarodni saobraćaj ukoliko agencija ne posjeduje autobuse,
 10. j) Potvrdu o izvršenom periodičnom tehničkom pregledu ispravnosti autobusa (godina proizvodnje, broj sjedišta, marka i registarski broj vozila),
 11. k) Dokaz o starosti voznih jedinica – autobusa (ovjerene kopije saobraćajnih dozvola za autobus/e kojima će se izvesti ekskurzija), pri čemu će se u razmatranje uzeti samo agencije koje u svojoj ponudi osiguraju da starost autobusa za izvođenje ekskurzije ne prelazi 10 (deset) godina,
 12. l) Potvrdu o zaposlenim radnicima nadležne Poreske uprave, sa JS3100 obrascima, koji će direktno učestvovati u realizaciji ekskurzije (licencirani vozač/i), ne starija od 60 dana,
 13. m) Nacrt Ugovora o prijevozu i realizaciji utvrđenog programa školske ekskurzije

 

 1. Kriterij za odabir ponude:

Kao kriteriji za odabir ponude razmatrat će se:

-Cijena prijevoza (izražena u KM),

-Rokovi plaćanja aranžmana (eventualan broj rata za plaćanje)

 

 1. Podnošenje i rokovi:

Ponude dostaviti na protokol škole, poštom, ili e-mailom, s potrebnim podacima o ponuđaču. Rok za dostavljanje ponuda je 25.05. 2018. g. do 15.00 sati. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

 1. Odabir najpovoljnijeg ponuđača:

Komisija Škole će predložiti Školskom odboru zaključivanje ugovora s najpovoljnijim ponuđačem. Odluka o izboru agencije bit će donesena u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

 

 1. Ostale odredbe:

Odabrani prijevoznik mora u ponudi navesti iznos PZO po putniku i cijenu vinjeta i parking prostora, ukoliko te usluge ne ubraja u cijenu prijevoza. Naručilac ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja. Zadržava pravo prihvatanja u cijelosti ili djelimično ugovaranje. Zadržava pravo poništenja Javnog nadmetanja, odbijanje dijela ili svih prispjelih ponuda prije sklapanja pismenih Ugovora bez snošenja ikakve odgovornosti ponuđačima i bez obaveze objašnjavanja razloga postupanja.

DIREKTOR:

Jasmin Hodžić, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) DRUGA PONUDA

J.U. Gimnazija ”Bihać” u Bihaću

Djelovodni broj: 374/18.

Bihać,16.05. 2018. g.

 

Na osnovu Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi (”Službeni glasnik USK-a”, broj: 21/13) i Odluke Nastavničkog vijeća J.U. Gimnazije ”Bihać” /Godišnjeg programa rada Škole za školsku 2017/18. godinu u Bihaću održane 16. novembra 2017. o sadržini dokumentacije i provođenju procedura za prikupljanje ponuda za trodnevnu ekskurziju u Beč i Bratislavu u vremenu od 08. do 10. juna 2018. g., upućujemo:

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE EKSKURZIJE NA RELACIJI:

Beč i Bratislava sa znamenitostima (dvije noći i tri dana uz polupansionsku ponudu)

Predmet javnog poziva:

Predmet javnog poziva je prikupljanje najpovoljnijih ponuda za organizovanje ekskurzije koja podrazumijeva sljedeće:

Trodnevna ekskurzija na relaciji: Bihać – Beč- Bratislava –  Bihać

Ekskurzija je namijenjena učenicima drugog razreda, a očekivani broj učenika je 50-60, uz pratnju 4 nastavnika. Agencija zadržava pravo predlaganja i izvođenja konačnih destinacija i plana ekskurzije.

 

 

 

 1. Pravo učešća:

Pravo učešća imaju sve licencirane turističke agencije smještene na teritoriji BiH.

 

 1. Sadržaj ponude:

Ponuda mora sadržavati:

 1. a) Naziv i adresu ponuđača,
 2. b) Kopiju Rješenja iz sudskog registra,
 3. c) Kopiju ID poreznog obveznika,
 4. d) Dokaz o plaćenim porezima (uvjerenje nadležne poreske uprave, ne starije od 60 dana),
 5. e) Referenc-listu ponuđača, sa stvarnim brojem uposlenika,
 6. f) Uvjerenje ”UTA-BIH” (Udruženja turističkih agencija BiH) da je izabrana turistička agencija verificirana za organizaciju školskih ekskurzija,
 7. g) Tačnu cijenu prijevoza po učeniku
 8. h) Ovjerenu izjavu o spremnosti osiguranja adekvatne police obaveznog međunarodnog putničkog zdravstvenog osiguranja za učesnike ekskurzije (policu osiguranja dostavlja izabrana agencija najkasnije 24 sata prije izvođenja ekskurzije),
 9. i) Validan ugovor o poslovnoj saradnji i angažovanju autobusa, kao i kopija dozvole za međunarodni saobraćaj ukoliko agencija ne posjeduje autobuse,
 10. j) Potvrdu o izvršenom periodičnom tehničkom pregledu ispravnosti autobusa (godina proizvodnje, broj sjedišta, marka i registarski broj vozila),
 11. k) Dokaz o starosti voznih jedinica – autobusa (ovjerene kopije saobraćajnih dozvola za autobus/e kojima će se izvesti ekskurzija), pri čemu će se u razmatranje uzeti samo agencije koje u svojoj ponudi osiguraju da starost autobusa za izvođenje ekskurzije ne prelazi 10 (deset) godina,
 12. l) Potvrdu o zaposlenim radnicima nadležne Poreske uprave, sa JS3100 obrascima, koji će direktno učestvovati u realizaciji ekskurzije (licencirani vozač/i), ne starija od 60 dana,
 13. m) Nacrt Ugovora o prijevozu i realizaciji utvrđenog programa školske ekskurzije

 

 1. Kriterij za odabir ponude:

Kao kriteriji za odabir ponude razmatrat će se:

– Cijena prijevoza (izražena u KM; poželjno bi bilo da cijena ekskurzije ne prelazi 200 KM po učeniku),

– Rokovi plaćanja aranžmana (eventualan broj rata za plaćanje)

 

 1. Podnošenje i rokovi:

Ponude dostaviti na protokol škole, poštom, ili e-mailom, s potrebnim podacima o ponuđaču. Rok za dostavljanje ponuda je 25.05. 2018. g. do 15.00 sati. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

 1. Odabir najpovoljnijeg ponuđača:

Komisija Škole će predložiti Školskom odboru zaključivanje ugovora s najpovoljnijim ponuđačem. Odluka o izboru agencije bit će donesena u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

 

 1. Ostale odredbe:

Odabrani prijevoznik mora u ponudi navesti iznos PZO po putniku i cijenu vinjeta i parking prostora, ukoliko te usluge ne ubraja u cijenu prijevoza. Naručilac ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja. Zadržava pravo prihvatanja u cijelosti ili djelimično ugovaranje. Zadržava pravo poništenja Javnog nadmetanja, odbijanje dijela ili svih prispjelih ponuda prije sklapanja pismenih Ugovora bez snošenja ikakve odgovornosti ponuđačima i bez obaveze objašnjavanja razloga postupanja.

DIREKTOR:

Jasmin Hodžić, prof.

Comments are closed.

Pročitaj i ovo

Iz Bihaća u Maribor, iz Maribora u prošlost

Ove godine je Gimnazija ”Bihać” zajedno s partnerskom školom iz Republike Slov…